مسیرهای دسترسی به مجموعه‏ ها

برای یافتن مسیر خود به هریک از مجموعه ها از نقشه زیر استفاده کنید نقطه آبی مکان تخت جمشید، نقطه قرمز مکان نقش رستم، نقطه نارنجی مکان نقش رجب، و نقظه بنفش مکان پاسارگاد رانشان می دهند.