نرخ ورودی و ساعت بازدید

ساعت بازديد و نرخ ورودی محوطه های هخامنشی به شرح زیر است.

 

   عنوان مجموعه  ساعت بازدید قیمت بلیط داخلی قیمت بلیط خارجی
 persepolis-th  محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد  8 صبح الي 17 50,000 ريال 1000,000 ريال
   موزه محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد  8 صبح الي 17 50,000 ريال  1000,000 ريال
   محوطه نقش‌رستم  8 صبح الي 17 50,000 ريال 1000,000 ريال
  محوطه نقش‌رجب 8 صبح الي 17 40,000 ريال 500,000 ريال
  زمان اجراي برنامه نور و صدا زمان اجرا  20:30

زمان تهيه بليط: 1 ساعت قبل از شروع سانس‌ها 

50,000 ريال 1000,000 ريال
pasargad th مجموعه میراث جهانی پاسارگاد  8 صبح الی 17 50,000 ريال 1000,000 ريال