شهر استخر

محوطه باستاني شهر استخر در 5 كيلو متري شمال تخت جمشيد از نظر جغرافيايي در موقعيتي ويژه قرار گرفته است. پراهميت ترين راه ارتباطي دشت مرودشت با پاسارگاد و به عبارتي كلي‌تر فارس با مناطق داخلي فلات ايران دره اي نسبتاً كم عرض است كه بستر رودخانه پلوار به‌ شمار…
اولين توصيف و يا به تعبير بهتر توصيف عاميانه از استخر به سال 1672 برمي گردد زماني كه جان استرويس جهانگرد انگليسي از اين محوطه بازديد كرد. پس از استرويس از ديگر سياحان و جهانگرداني كه از استخر بازديد و در مورد آن مطالبي را ذكر كرده‌اند مي توان به…
مواد و مصالح معماري عمده‌ترين مدارك باستانشناختي معرف دوران هخامنشي شهر استخر كه با توجه به فنون و سبك سنگ تراشي،نوع نقوش به كار رفته و چگونگي اتصال قطعات به اين دوره نسبت داده شده‌اند عبارتند از قطعاتي از مصالح سنگي كه با توجه به مقايسه آنها با ديگر آثار…