مجموعه تخت جمشید

مجموعه میراث جهانی تخت جمشید

در مشرق جلوخان پلكان ورودي، به فاصله 22 متري از لبه صفه، كاخ كوچكي است كه "دروازه همه ملل" نام دارد زيرا كه نمايندگان همه اقوام تابع كشور ايران بدان وارد مي‌شده و سپس به سوي كاخ‌هاي بار مي‌رفته‌اند اين بنا مشتمل است بر تالاري با ديوارهاي خشتي ستبر، سه…
راه ورود به صفه، يك جفت پلكان قرينه است كه در ديوار غربي نزديك به گوشه شمالي تعبيه كرده‌اند. در اينجا، در جلوي ديوار، محوطه‌اي به طول 5/10 متر و پهناي 7 متر را به اندازه 10 سانتي متر از سطح دشت  بالاتر آورده و با سنگ‌هاي بزرگ و نيك…
در شرق قسمت اصلي حرمسرا و جنوب كاخ صد ستون، بقاياي دستگاه ساختماني بزرگي مي يابيم كه با ديواري ستبر احاطه شده و با خيابان هاي پهني از همه بناهاي اطرافش سوا شده است. اين آثار، بازمانده گنجينه بزرگ تخت جمشيد است كه اسكندر آن را تاراج كرد و به…
نقوش برجسته‌اي كه كاخ‌هاي تخت‌جمشيد را آراسته است از با اهميت‌ترين آثار باستاني به شمار مي‌آيد، كه تا زمان حال برجاي مانده است، كيفيت و كميت اين آثار چنان است كه بررسي‌هاي گسترده‌اي را بر روي آنها لازم مي‌سازد، ليكن تا اين تاريخ هيچگونه تحليل سبك‌شناسي معتبري كه چاپ و…
كاخ اختصاصي خشايار شاه (معروف به هديش) در شرق «كاخ ه» آثار كاخ با شكوهي ديده مي شود كه به گواهي كتيبه هايش به فرمان خشايار شا ساخته شده است. وي در يك كتيبه اين بنا را «هديش» خوانده ولي در نبشته‌اي ديگر، انرا تچر ناميده است. بنابراين اطلاق نام…
دومين كاخ تخت جمشيد از حيث وسعت بناي شكوهمندي است در مشرق حياط آپادانا كه تالار مركزي آن صد ستون سنگي (ده رديف 10 رديفه) داشته است و ازين روي آن را صد ستون خوانده اند . اشميت آن را تالار تخت ناميد زيرا كه وي يك صد ستون ديگر…
«آپادانا» يا كاخ بار داريوش و خشايارشا كه اريك اشميت، حفار تخت‌جمشيد آن را «عالي‌ترين، باشكوه‌ترين و وسيع‌ترين ساختمان‌هاي تخت‌جمشيد» خوانده، مشتمل است بر يك تالار چهارگوش مركزي با 36ستون و سه ايوان، در جهت‌هاي شمال، شرق و غرب (هر يك با 12 ستون) و چهار برج در چهار گوشه…
در مركز كوشك شاهي تخت‌جمشيد،كاخ كوچكي قرار دارد كه توسط سه درگاه و چند راهرو به كاخ‌هاي ديگر راه مي يابد و از اين جهت آن را «كاخ مركزي» و يا «سه دري» مي خوانند كه آن را دروازه شاهان نيز گفته اند. چون بر پلكان‌هاي آن، نجباي كشور را…
از نخستين كاخهايي كه بر روي صفه تخت جمشيد برآوردند بنايي بود در جنوب غربي آپادانا و رو به جنوب، يعني به سمت آفتاب. اين بنا در يكي از كتيبه هاي منقور بر آن تچر خوانده شده است و در كتيبه اي ديگر از همان بنا هديش و امروز به…
در شمال شرقي چاه سنگي و به محاذات صد ستون و در ارتفاع 40 متري، آثار يك دستگاه عمارت، با سكويي مفصل و يك ((آرامگاه)) در سنگ كنده شده، ديده مي شود. بنا مشتمل بوده است بر يك اتاق دو ستوني و در جنب آن يك ايوان، با دو ستون…