کتاب ها و مقالات

کتاب پاسارگاد

کتاب پاسارگاد

پاسارگاد 1 مجموعه مقاله هاي حفاظت و مرمت، باستانشناسی، معماري، زمین شناسی، مردم شناسی و گردشگري

دانلود نسخه الکترونیکی

کتاب پاسارگاد

کتاب پاسارگاد

پاسارگاد 2 
مجموعه مقاله هاي حفاظت و مرمت، باستانشناسی،
معماري، زمین شناسی، مردم شناسی و گردشگري

دانلود نسخه الکترونیکی

FROM PALACE TO TOWN

FROM PALACE TO TOWN

Report on the multidisciplinary project carried out by the
Iranian-Italian Joint Archaeological Mission on the
Persepolis Terrace (Fars, Iran), 2008-2013
1. Topography, Diagnostic and Conservation

دانلود نسخه الکترونیکی

FROM PALACE TO TOWN

FROM PALACE TO TOWN

Report on the multidisciplinary project carried out by the
Iranian-Italian Joint Archaeological Mission on the
Persepolis Terrace (Fars, Iran),
2008-2013
4. Science for Archaeology

دانلود نسخه الکترونیکی

The Achaemenid building at site 64 in Tang-e Bulaghi

The Achaemenid building at site 64 in Tang-e Bulaghi

Ali Asadi
Persepolis Pasargadae Research
Foundation
Barbara Kaim
University of Warsaw

دانلود نسخه الکترونیکی

Geoarchaeological study of the Achaemenid dam of Sad-i Didegan (Fars, Iran)

Geoarchaeological study of the Achaemenid dam of Sad-i Didegan (Fars, Iran)

Tijs De Schacht*, Morgan De Dapper**, Ali Asadi***, Yves Ubelmann****, Rémy Boucharlat*****

دانلود نسخه الکترونیکی

نشریه جستارهاي باستان شناسی ایران پیش از اسلام

نشریه جستارهاي باستان شناسی ایران پیش از اسلام

پژوهشی بر وضعیت محدوده جنوبی تخت گاه تخ تجمشید بر اساس شواهد نویافته باستان شناختی

دانلود نسخه الکترونیکی

Applied Clay Science

Applied Clay Science

Advances in Achaemenid brick manufacturing technology: Evidence from the monumental gate at Tol-e Ajori (Fars, Iran)

دانلود نسخه الکترونیکی

بررسی خصوصیات مینرالوژیک و شیمیایی آجرهای مکشوفه از محوطه تل آجری

بررسی خصوصیات مینرالوژیک و شیمیایی آجرهای مکشوفه از محوطه تل آجری

سید محمد امین امامی، ماریا لتیتزیا آمادوری، علیرضا عسکری چاوردی، پیر فرانچسکو کالیری

دانلود نسخه الکترونیکی

روش های باستان سنجی به منظور ساختارشناسی آجرهای کشف شده از تل آجری تخت جمشید

روش های باستان سنجی به منظور ساختارشناسی آجرهای کشف شده از تل آجری تخت جمشید

سید محمد امین امامی، سیمین آریا نسب، حسین احمدی، علیرضا عسکری چاوردی، پیرفرانچسکو کالیری

دانلود نسخه الکترونیکی

بنای یادمانی تل آجری در بخش فیروزی شهر پارسه

بنای یادمانی تل آجری در بخش فیروزی شهر پارسه

علیرضا عسکری چاوردی، پی یر فرانچسکو کالیری، سباستین گنده

دانلود نسخه الکترونیکی

کتیبۀ کوه رحمت (نویافته)

کتیبۀ کوه رحمت (نویافته)

مجتبی دورودی، محمدجواد اولادحسین، حمید فدایی 

دانلود نسخه الکترونیکی