کارگروه های پارسه

 • رضا نوروزی

  رضا نوروزی

  دکتری باستان شناسی

  سرپرست پایگاه میرث جهانی تخت جمشید

 • مجتبی دورودی

  کارشناس ارشد زبانهای باستانی ایران

  مسئول موزه تخت جمشید

   
 • ابوذر توکل

  ابوذر توکل

  کارشناس ارشد باستان شناسی دوره تاریخی

  گروه باستان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  علی احمدی

  علی احمدی

  کارشناس باستان شناسی

  مسئول گروه باستان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  علی اکبر صادقی

  علی اکبر صادقی

  کارشناس ارشد باستان شناسی

   

  کیان اسدی

  کیان اسدی

   دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دوره تاریخی

  گروه باستان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  یونس زارع

  یونس زارع

  کارشناس ارشد باستان شناسی دوره تاریخی

  گروه باستان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  مریم فراست

  مریم فراست

  کارشناس ارشد باستان شناسی دوره تاریخی

  گروه باستان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  وحید بارانی

  وحید بارانی

  کارشناس ارشد باستان شناسی

  گروه باستان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  وحید یونسی

  دانشجوی کارشناس ارشد باستان شناسی دوره تاریخی 

  گروه باستان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  فهیمه همایون

  فهیمه همایون

  دانشجوی دکتری باستان شناسی دوره تاریخی

  گروه باستان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  فضل اله حبیبی

  فضل اله حبیبی

   دکتری باستان شناسی پیش از تاریخ

  مسئول بخش ساماندهی و مستندنگاری آثار تاریخی-فرهنگی تخت جمشید

  کارشناس باستان شناسی محوطه های باستانی نقش رستم و شهر استخر

 • محسن فلاحی

  محسن فلاحی

  نیروی فنی

  شهرام رهبر

  شهرام رهبر

  کارشناسی ارشد مرمت بناهای تاریخی

  استاد کار درجه 2 هنری

  مصطفی رخشنده خو

  مصطفی رخشنده خو

  کارشناس ارشد مرمت بناها و آثار تاریخی

  مدیر داخلی مجموعه تاریخی فرهنگی نقش رستم و نقش رجب

  مسئول گروه حفاظت- مرمت آثار تاریخی نقش رستم و نقش رجب

  سید یوسف نجات

  سید یوسف نجات

  مریم راهساز

  مریم راهساز

  کارشناس ارشد حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

  مسئول گروه حفاظت و مرمت پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

  زینب محتشم

  زینب محتشم

  کارشناسی ارشد باستان سنجی

   

  سید عبدالمجید عابدی

  سید عبدالمجید عابدی

  کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناهای تاریخی

  علیرضا برومند

  علیرضا برومند

  استادکار مرمت

  کارگروه حفاظت و مرمت نقش رستم و نقش رجب

  مسعود انصاری

  مسعود انصاری

  کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی

   گروه حفاظت و مرمت نقش رستم و نقش رجب

  محمد زارع

  محمد زارع

  سر استادکار مرمت

  درجه هنری 3

  کارگروه حفاظت و مرمت نقش رستم و نقش رجب

  اسماعیل زارع

  اسماعیل زارع

  نیروی فنی

  انسیه شیری

  انسیه شیری

  کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی

  جعفر سیاوشی

  جعفر سیاوشی

  دیپلم، دارای درجه 4 هنری

  مرمتگر

  محمدرضا علیخواه

  محمدرضا علیخواه

  کارشناس مرمت آثار تاریخی

  مسئول آزمایشگاه و کارگاه مرمت اشیاء

   

   
  سید ابراهیم موسوی

  سید ابراهیم موسوی

  استادکار مرمت

  درجه هنری 3

  خیرالله آزادی

  خیرالله آزادی

  نیروی فنی

  عارف زارع

  عارف زارع

  نیروی فنی

  لیلا رضوی

  لیلا رضوی

  کارشناس مرمت بناهای تاریخی

 • ابوذر دهقانی

  ابوذر دهقانی

  دانشجوی کارشناس ارشد معماری

  سجاد طهماسبی

  سجاد طهماسبی

  کارشناس عمران

  علی تقوا

  علی تقوا

  کارشناس ارشد معماری

  مسئول دفتر فنی

   

  رضا زارع

  رضا زارع

  تاسیسات آب

 • علی اقرء

  علی اقرء

  کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

   

 • عبداله فلاحی

  عبداله فلاحی

  مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات

  موسی رضا برومندی

  نیروی پشتیبانی

  محمدحسین خالدیان

  نیروی پشتیبانی

 • مهرناز بردبار

  مهرناز بردبار

   کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

  مسئول کتابخانه و مرکز اسناد 

   

   
 • سارا زارع

  سارا زارع

  کارشناس حسابداری

  بخش حسابداری

  حمیدرضا رزمی

  حمیدرضا رزمی

  پشتیبانی و تدارکات

  زهرا محزون

  زهرا محزون

  کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی

  مسئول دفتر مدیریت پایگاه

  كيهان زارعي

  كيهان زارعي

  کارشناس حسابداری

  بخش حسابداری

  رضا احدی

  رضا احدی

  پشتیبانی و تدارکات

  فرشته دانشور

  فرشته دانشور

  دکتری حقوق خصوصی

  مسئول بخش حقوقی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و اداره میراث فرهنگی مرودشت

  شهرزاد زارعی

  شهرزاد زارعی

  کارشناس تاریخ

  مسئول دبیرخانه

  معصومه عرب پور

  معصومه عرب پور

  کارشناس ارشد حقوق بین الملل

  مسئول کارگزینی

  اعظم روستایی

  اعظم روستایی

  کارشناس حسابداری 

   ارتباطات مردمی

  شیرعلی زارعی

  شیرعلی زارعی

   تدارکات 

  مرضیه رحیمی

  مرضیه رحیمی

  دکتری اقتصاد پولی

  مسئول اعتبارات و حقوق و دستمزد