هیأت امناء تخت جمشید

هیأت امناء تخت جمشید (1)

آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری‌
شماره‌ : .37474ت 31088ه¨
تاریخ : 1383.09.10
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.8.10 بنا به پیشنهاد شماره 5622-1.1 مورخ 1383.4.21سازمان‌میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب1382ـ و ماده‌(88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌،آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون تشکیل سازمان‌میراث فرهنگی و گردشگری را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری‌ ماده 1 - در این آیین‌نامه‌، اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌رود:
1- سازمان : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
2- شورای‌عالی : شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری
3- مجموعه : اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها
ماده 2 ـ نگهداری و اداره اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌های سازمان با تشخیص سازمان زیر نظرهیأت‌های امنای منتخب انجام می‌شود.نحوه تشکیل‌، وظایف و اختیارات‌، چگونگی فعالیت و نحوه حمایت ونظارت و ارزیابی فعالیتهای هیأت‌های امنا مطابق این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده 3 ـ مجموعه‌ها به دو بخش ملی و استانی تقسیم می‌شوند. مجموعه‌های ملی با پیشنهاد رییس سازمان وتأیید شورای‌عالی و مجموعه‌های استانی توسط رییس سازمان تعیین می‌گردند.
ماده 4 - ترکیب اعضای هیأت امنای مجموعه‌های ملی (به استثنای موزه ملی ایران که مطابق ماده (5) این‌آیین‌نامه تعیین می‌شود) به شرح ذیل می‌باشد:
1 ـ رییس هیأت امنا که از بین شخصیتهای علمی ـ فرهنگی کشور، با پیشنهاد رییس سازمان و با حکم‌رییس‌جمهور منصوب می‌گردد.
2 - استاندار(1)
3 - مدیر مجموعه به عنوان دبیر هیأت امنا
4 ـ نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
5 - رییس شورای اسلامی استان
6 - شهردار محل (درصورت وقوع مجموعه موردنظر در محدوده شهر)
7 - بالاترین مقام اجرایی سازمان در استان
8 - شش نفر از شخصیتهای فرهنگی ـ علمی به انتخاب رییس سازمان که ترجیحاً سه نفر آنها از میان بانوان‌انتخاب خواهند شد.
9- سه نفر از صاحبنظران و فعالان اقتصادی به انتخاب رییس سازمان
ماده 5 ـ ترکیب اعضای هیأت امنای موزه ملی ایران به شرح ذیل می‌باشد:
1 ـ رییس‌جمهور به عنوان رییس هیأت امنا
2 ـ رییس سازمان
3 ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
4 ـ رییس کل موزه ملی ایران (دبیر هیأت امنا)
5 ـ شهردار تهران
6 ـ شش نفر از شخصیتهای علمی ـ فرهنگی به پیشنهاد رییس سازمان و با حکم رییس‌جمهور
7 ـ چهار نفر از صاحبنظران و فعالان اقتصادی به پیشنهاد رییس سازمان و با حکم رییس‌جمهور
ماده 6 - ترکیب اعضای هیأت امنای مجموعه‌های استانی به شرح ذیل می‌باشد:
1 - استاندار استان یا یکی از شخصیتهای علمی ـ فرهنگی با پیشنهاد استاندار و(2) حکم رییس سازمان به‌عنوان رییس هیأت امنا
2 - رییس شورای اسلامی استان
3 - بالاترین مقام اجرایی سازمان در استان (به عنوان دبیر)
4 - رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (یا نماینده وی‌)
5 - مدیرمجموعه
6 - شهردار محل (درصورت قرارداشتن مجموعه در محدوده شهر)
7- چهار نفر از شخصیتهای علمی ـ فرهنگی به انتخاب رییس سازمان که ترجیحاً دو نفر آنها از میان بانوان‌انتخاب خواهد شد.
8- دو نفر از صاحبنظران و فعالان اقتصادی به انتخاب رییس سازمان
ماده 7 - مدت عضویت اعضای انتخابی هیأت امنا چهار سال خواهد بود.
ماده 8 - هیأت‌های امنا می‌توانند حداکثر تا پنج نفر از شخصیتهای علمی و فرهنگی خارجی را به عنوان عضوافتخاری بپذیرند. اعضای افتخاری به پیشنهاد هیأت امنا و تصویب رییس سازمان منصوب می‌شوند.
ماده 9 - سازمان می‌تواند در صورت اقتضا دو یا چند مجموعه را زیرنظر یک هیأت امنا اداره نماید، در این‌صورت در مورد مجموعه‌های ملی‌، کلیه مدیران این مجموعه‌ها عضو هیأت امنا خواهند بود و دبیر آن توسط رییس‌سازمان تعیین می‌شود.
ماده 10 - وظایف و اختیارات هیأت امنا در مجموعه ذی‌ربط عبارت است از:
1 - بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه با رعایت دستورالعملهای مصوب سازمان‌.
2 - بررسی و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه‌.
3 - تصویب تعرفه‌های خدمات‌، سایر منابع درآمد و نحوه وصول درآمدها و هزینه آن با رعایت قوانین و مقررات‌مربوط‌.
4 - تصویب فعالیتهای اصلی و جنبی مجموعه با رعایت استانداردهای علمی ناظر به موضوع ودستورالعملهای فنی سازمان‌.
5 - بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی‌، اطلاع‌رسانی‌، معرفی مجموعه و ارایه خدمات فرهنگی و رفاهی لازمبه بازدیدکنندگان در حدود مصوبات سازمان‌.
6 - جلب کمک و همکاری بخشهای دولتی‌، عمومی و خصوصی‌.
7 - تصویب و ایجاد واحدهای وابسته مرتبط با وظایف اصلی مجموعه و تعیین نحوه اداره واحدهای خدماتی‌ ،تولیدی‌، کارگاهی‌، نمایشگاهی و رفاهی با رعایت مقررات ناظر به موضوع‌.
8 - تصویب دستورالعملهای تعیین حقوق و دستمزد کارکنان و قراردادهای موقت با رعایت قانون کار و تعیین‌میزان حق‌التحقیق‌، حق‌التدریس‌، حق‌الترجمه‌، حق‌التألیف و نظایر آن‌.
9 - تصویب دستورالعملهای داخلی موردنیاز.
ماده 11 ـ منابع مالی برای نگهداری و اداره مجموعه‌های موضوع این آیین‌نامه که در اختیار هیأت امنا قرارگیرد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط عبارتند از:
1 - کمک مالی دولت که به طور مستقیم یا از طریق سازمان یا پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری یاواحدهای تابع انجام خواهد شد.
2 - کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی‌.
3 - درآمدهای ناشی از فعالیتهای اصلی و جنبی مجموعه‌.
4 - هبه و وقف‌.
تبصره - اعتبارات مربوط به اداره و نگهداری مجموعه از جمله اعتبارات مربوط به حفاظت‌، مرمت‌، پژوهشو ساماندهی مجموعه که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد، به صورت کمک در اختیار هیأت امنا قرارخواهد گرفت‌.
ماده 12 - کارکنان رسمی شاغل در مجموعه به تشخیص سازمان می‌توانند به صورت مأمور به خدمت و بارعایت ماده (11) قانون استخدام کشوری در مجموعه ذی‌ربط ادامه خدمت دهند. هیأت امنا موظف است‌دستورالعملهای لازم را برای پرداخت حقوق و مزایای این قبیل کارکنان بر اساس احکام قانونی مستخدمان برای‌اجرا توسط مدیر مجموعه به تصویب برساند.
ماده 13 - دبیرخانه نظارت بر فعالیتهای هیأت‌های امنا در سازمان تشکیل و ضمن ارزیابی عملکرد سالانه‌هیأت امنا بر حسن انجام وظایف و رعایت قوانین‌، مقررات و دستورالعملهای صادر شده از سوی هیأت‌های امنانظارت خواهد کرد.
تبصره ـ درصورت وقوع تخلف یا تعلل در انجام وظایف هیأت امنا، رییس سازمان در ابتدا تذکر لازم را ابلاغ ودرصورت عدم رعایت آن‌، درصورت لزوم فعالیت هیأت امنا را متوقف و مطابق وظایف قانونی خود نسبت به اداره‌مجموعه اقدام می‌نماید.
ماده 14 - سازمان‌، خدمات مدیریتی‌، حقوقی‌، مالی‌، کارشناسی‌، آموزشی و فنی لازم را در چارچوب قوانین‌و مقررات به هیأت‌های امنا و مدیریتهای مجموعه ارایه خواهد
کرد.
ماده 15 - دستورالعملهای اجرایی مورد نیاز این آیین‌نامه توسط سازمان ابلاغ خواهد شد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

1 - به موجب نامه شماره 31088.7588 مورخ 1384.2.14 دبیر هیأت دولت‌، ترتیب بندهای 2، 3، 4 و 5 ماده 4 به اشتباه تحریرشده بود که به شرح فوق اصلاح گردید.
2 - به موجب نامه شماره 31088.7588 مورخ 1384.2.14 دبیر هیأت دولت‌، قبل از عبارت «حکم رییس سازمان‌» عبارت‌«پیشنهاد استاندار و» تحریر نشده بود که به شرح فوق اصلاح گردید.

لینک خبر: آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری