موسسات همکار

 • همكاري با كالج دارتموس آمريكا در كاوش علمي مليان فارس به سرپرستي دكتر كاميار عبدي.
 • همكاري با موسسه شرق شناسي دانشگاه شيكاگو دركاوش تپه‌هاي باستاني تل باكون، تل موشكي و تل جري به سرپرستي دكتر عليزاده.
 • همكاري با دانشگاه بلونياي ايتاليا در حفاريهاي تنگ بلاغي به سرپرستي دكتر كاليري.
 • همكاري با موسسه پژوهشهاي علمي فرانسه CNRS درحفاريهاي تنگ بلاغي به سرپرستي دكتر رمي بوشارلو.
 • همكاري با موسسه ايران شناسي آلمان در حفاريهاي تنگ بلاغي به سرپرستي خانم باربارا هلوينگ.
 • همكاري با دانشگاه ورشوي لهستان در حفاري‌هاي تنگ بلاغي به سرپرستي خانم باربارا كائين.
 • همكاري با موسسه باستان شناسي تهران در كاوشهاي تپه رحمت‌آباد به سرپرستي دكتر فاضلي.
 • همكاري با مهندسين مشاور پارهاس در خصوص طرح ساماندهي منطقه پارسه ـ پاسارگاد.
 • همكاري با دو شركت هلندي و اتريشي در خصوص طراحي سيستم نور پردازي تخت‌جمشيد.
 • همكاري با شركت مهندسين مشاور خاك پايه، با موضوع بررسي مطالعاتي ژئوتكنيك و زمين‌شناسي و سازه‌اي ديواره صفه تخت‌جمشيد و ارائه روش و راهكار حفاظتي.
 • همكاري با دانشكده ميراث فرهنگي
 • همكاري با دانشگاه خواجه نصير در ارتباط با موضوع پژوهشي مطالعات سيستم اطلاعات جغرافيايي  (GIS) و  ارزيابي استفاده از روشهاي مهندسي ژئوماتيك در محوطه‌هاي تاريخي.
 • دانشگاه شيراز
 • دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون
 • دانشگاه هنر اصفهان
 • دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت
 • دانشگاه علوم و تحقيقات فارس