چهارشنبه, 26 دی 1397 09:31

انعقاد تفاهم نامه همکاری های فرهنگی مشترک بین پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و شرکت فرهنگی هنری فارس نوا":

در مجموعه میراث جهانی تخت جمشید صورت گرفت:

به منظور معرفی ارزشهای هنری و معنوی آثار تاریخی مجموعه میراث جهانی تختجمشید و نقش رستم، جذب گردشگران داخلی و خارجی با برگزاری برنامه های فرهنگی وفاخر ملی و بین المللی و استفاده بهینه از ظرفیت های نهادهای دولتی و غیردولتی در حمایت و معرفی بهینه آثار ثبت جهانی در محوطه تخت جمشید و مجموعه نقشرستم، تفاهم نامه همکاری های فرهنگی مشترک بین "پایگاه میراث جهانی تخت جمشیدو "شرکت فرهنگی هنری فارس نوا" منعقد گردید.
@persepolis_world_heritage_site

Photo Collage 20190116 090216657