چهارشنبه, 26 دی 1397 09:21

کعبه زرتشت فرونشست ندارد

مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید خبر داد: بنای تاریخی «کعبه زرتشت» در نقش رستمبا هدف رصد و ارزیابی سلامت سازه آن از سوی پایگاه جهانی تخت جمشید پایش شد.

به گزارش ایسنا، حمید فدایی با اشاره به نتایج اولیه حاصل از تحلیل داده‌هاکه سلامت این سازه را محرز نشان می‌دهد، به گونه‌ای که تاکنون هیچ گونه نشستیدر «کعبه زرتشت» مشاهده نشده، گفت:‌ بروز دوره خشکسالی در منطقه و برداشت‌هایبی‌رویه آب‌های زیرزمینی، امکان ایجاد فرونشست‌ در محدوده بنا، از نگرانی‌هایکارشناسان برای پایش این بنا بود.

وی  طرح پایش و ارزیابی سلامت سازه کعبه زرتشت و اطمینان از وارد نشدنمخاطرات احتمالی با هدف حفاظت از بنا  را از جمله برنامه‌های پایگاه میراثجهانی تخت جمشید دانست.

او انجام برداشت‌های دقیق میدانی از موقعیت فرونشست‌ها در محوطه و همچنینانجام برداشت‌های اسکن لیزر برد کوتاه و فتوگرامتری در برهه‌های سه ماهه و سپسمقایسه با نقشه‌های GIS و ترسیمِ فرونشست‌ها را از جمله اقداماتی عنوان کرد کهدر حال حاضر در این محوطه در حال انجام است.

به دنبال فرونشست زمین‌های قرار گرفته در عرصه تخت‌جمشید و محوطه‌ی جهانینقش‌رستم و عبور خطی از این فرونشست به زیر زمین کعبه زرتشت، برخیباستان‌شناسان معتقدند که فرونشست‌ها به دلیل خشکسالی به کعبه زرتشت نیز رسیدهاست.

 

IMG 20190115 205602 941

Last modified on چهارشنبه, 26 دی 1397 09:31