دوشنبه, 30 مهر 1397 03:44

مناقصه تعمیر ساختمان خدماتی مجموعه پارسه

پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در نظر دارد تعمیر ساختمان خدماتی مجموعه پارسه را از طریق استعلام بهاء به شرکت واجد شرایط واگذار نماید، در صورت همکاری می توانید اسناد پیمان را از دفتر فنی پایگاه تخت جمشید واحد عمران آقای سجاد طهماسبی تهیه و نسبت به تکمیل اسناد پیمان و تحویل به واحد حراست مجموعه آقای کاظم فلاحی اقدام نمائید. شرط تحویل اسناد فقط شرکت های دارای رتبه 5 ابنیه می باشد. تاریخ تحویل اسناد از دفتر فنی پایگاه  97/8/2 و 97/8/3 ، تاریخ تحویل پاکت به دبیرخانه مجموعه 97/8/5 تا ساعت 12:00 و تاریخ بازگشایی 97/8/9 ساعت 8:00 صبح در سالن کنفرانس مجموعه می باشد.

حضور مدیر عامل یا نماینده قانونی شرکت الزامی می باشد. 

شماره تماس:       205  داخلی   07143341556

Last modified on دوشنبه, 30 مهر 1397 10:48