پنج شنبه, 24 تیر 1395 00:00

25 تیرماه سالروز درگذشت پروفسور شهبازی

یاد مرگ که بزرگان دین آن را برای انسان بسیار سازنده می دانند جزئی از زندگی باستان شناسان است. آنان با آثار و قبور بازمانده بشر و با یاد مرگ زندگی می کنند و همانگونه که آثار هزاران سال گذشته را مورد مطالعه قرار می دهند، آیینه وار حیات و مرگ را در آینده نیز می بینند.

دکتر علیرضا شاپور شهبازی، باستان شناس فرهیخته و فعال در عرصه پژوهش های باستان شناسی ایران در دوره تاریخی، برجسته ترین هخامنشی شناس، مشاور و عضوشورای رهبردی بنیاد پژوهشی پارسه- پاسارگاد در 25 تیرماه 1385 چشم از جهان فرو بست. مرگ او بی شک ضایعه ای در پژوهش های عالمانه باستان شناسی ایران است. اگر چه آثار ارزشمند و فراوان بازمانده از ایشان در حوزه کاوش و پژوهش، سالهای سال، منبع و مرجع اهل تحقیق خواهد بود اما افسوس که مرگ او امکان ارایه آثار بسیار دیگر او را از ما گرفت. علاقه او به فرهنگ این سرزمین چنان عمبق بود که جسمش را دور ز این خاک نمی خواست و  بنا به وصیت ایشان، در دامن مام وطن و در کنار آرامگاه ستاره درخشان فرهنگ و ادب ایران، حافظ شیرازی ، آرمید.

یادش گرامی.

روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

تاریخ خبر: 95/4/25