نقش رجب

نقش سوم در سمت راست تا اندازه ای در پشت صخره پنهان شده است. این هم متعلق به «شاپور» است که مراسم تاجگذاری یا به شاه رسیدن او را نشان می دهد. اینجا هم شخص شاه و هم مظهر«خدا» بر اسب سوارند، اما بر خلاف نقشهای مشابه، مظهر «خدا» در سمت چپ و شاه در سمت راست قرار گرفته اند.

در سمت چپ نخستین و شاید بزرگترین نقش، سه نقش به چشم می خورد. اینجا «شاپور اول» سوار براسب است و نه نفر دیگر در پشت او ایستاده اند. متأسفانه در گذشته از روی سبکسری به تمام صورتها آسیب رسانده اند. جزئیات و تجملات اسب با دقت بسیار تراشیده شده است. پای چپ حیوان بلند شده و گردنش با نرمش تمام قوس برداشته است.

سنگ نقش‌دار دوم، سمت راست نقش اولي دارد. تماشا كننده زود متوجه مي‌شود كه اين نقش تكرار نمايش تاجگذاري يا به شاهي رسيدن «اردشير اول» است كه در «نقش‌رستم» ملاحظه شد. در حالي كه در «نقش‌رستم»، شاه و مظهر «خدا» بر اسب سوارند، اينجا هر دو پياده هستند. «اهورمزدا» نشان خدايي يا «بارسم» به دست گرفته و حلقه صدارت يا «سيداريس» را كه نوار «ديادم» از آن آويزان است به «اردشير اول» مي‌سپارد.

با مرگ اسکندر در «بابل» به سال 323 پ.م. سرزمینهای اشغالی او میان سه سردارش تقسیم شد وایران به «سلوکوس» رسید. طایفه «اشکانیان» از شمال شرقی ایران سرازیر شدند و بساط «سلوکید»ها را برچیدند. اولین شاه «اشکانیان»، «میترادات»(138-170 پ.م.) بود که بر قسمت عمده سرزمینی که قبل از آن هخامنشی بود دست یافت.