شهر استخر

محوطه باستاني شهر استخر در 5 كيلو متري شمال تخت جمشيد از نظر جغرافيايي در موقعيتي ويژه قرار گرفته است. پراهميت ترين راه ارتباطي دشت مرودشت با پاسارگاد و به عبارتي كلي‌تر فارس با مناطق داخلي فلات ايران دره اي نسبتاً كم عرض است كه بستر رودخانه پلوار به‌ شمار مي‌رود .شهر استخر در دهانه ورودي اين دره به مرودشت واقع شده و اين ويژگي از نظر جغرافيايي، موقعيتي برتر در طول حيات استقراري  به آن بخشيده است.

اولين توصيف و يا به تعبير بهتر توصيف عاميانه از استخر به سال 1672 برمي گردد زماني كه جان استرويس جهانگرد انگليسي از اين محوطه بازديد كرد.

پس از استرويس از ديگر سياحان و جهانگرداني كه از استخر بازديد و در مورد آن مطالبي را ذكر كرده‌اند مي توان به افراد ذيل اشاره كرد.

سر روبرت كرپورتر ،سي جي ريچ ،تكسيه ، جيمز موريه و جامع تر از همه، سر ويليام اوزلي كه كليه مدارك اسلامي مرتبط با استخر را نيز ذكر كرده است.

مواد و مصالح معماري

عمده‌ترين مدارك باستانشناختي معرف دوران هخامنشي شهر استخر كه با توجه به فنون و سبك سنگ تراشي،نوع نقوش به كار رفته و چگونگي اتصال قطعات به اين دوره نسبت داده شده‌اند عبارتند از قطعاتي از مصالح سنگي كه با توجه به مقايسه آنها با ديگر آثار شناخته شده دوران هخامنشي به اين دوره نسبت داده شده‌اند. (تصوير 4ـ1 ) اين مصالح را مي‌توان با توجه به شكل وكاربرد آنها به صورت پايه ستون، سر ستون و...بسته بندي كرد.