ليست پايان‌نامه‌ها

سال تهيه

استاد راهنما

پديدآورنده

عنوان پايان نامه

رديف

پايان نامه هاي باستان شناسي86-82

 

2001-2002

Prof. Pierfrancesco Callieri

Marco Loreti

Le Tombe Rupestri Achemenidi di Persepoli: Ricerche Archeologiche ed Interventi Conservativi

1

1382-83

مسعود آذرنوش

حميد امان اللهي

مطالعه سنگ مجموعه بناهاي تختگاه تخت جمشيد و كانهاي منطقه (بر اساس مطالعات باستان شناختي و نتايج سنگ شناختي) (مقطع كارشناسي ارشد)

2

1383

بهمن فيروزمندي

افشين يزداني

پژوهش در جنبه هاي باستان شناختي- جانورشناختي نقش برجسته هاي جانوران طبيعي در تخت جمشيد( مقطع كارشناسي ارشد)

3

1383

حميد خطيب شهيدي

كوروش محمدخاني

بررسي كاربرد روشهاي ژئوفيزيك اكتشافي در باستان شناسي( مقطع كارشناسي ارشد)

4

1384

بهمن فيروزمندي

احمد علي اسدي

بررسي توالي استقراري محوطه شهر استخر در دوره هاي تاريخي، مستند بر مدارك باستان شناختي( مقطع كارشناسي ارشد)

5

1384

مسعود آذرنوش

كيميا نصيرزاده

معرفي بنايي منسوب به كاخ دروازه در برزن جنوبي تخت جمشيد (مقطع كارشناسي ارشد)

6

1385

بهمن فيروزمندي

اميرهاشم پورمافي

بررسي و مطالعه ظروف سنگي دوره هخامنشي(مقطع كارشناسي ارشد)

7

1386

بهمن فيروزمندي

سيد اباذر شبيري

بررسي آبراهه و كانال هاي موجود در صفه تخت جمشيد(مقطع كارشناسي ارشد)

8

پايان نامه هاي مرمتي86-82

1382

حسام اصلاني، محمدحسن طالبيان

رضا شيخ الاسلامي

حفاظت و مرمت سرستون گاو دروازه ناتمام تخت جمشيد (مقطع كارشناسي)

9

1383

حميدرضا بخشنده‌فرد

نوشين كاوياني

بررسي و مطالعه فلزات موجود در موزه تخت جمشيد و حفاظت و مرمت يك نمونه از اشياي اين مجموعه: (مقطع كارشناسي)

10

1384

عباس عابد اصفهاني

ناهيد هراتي اردستاني

بررسي تاثيرات مخرب ملات ملات ماسه سيمان در مرمت آثار سنگي محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد و ارائه نتايج كاربرد مواد جايگزين سيمان در ديگر سايتهاي سنگي دنيا (مقطع كارشناسي ارشد)

11

1384

حسين رايتي مقدم

مهدي جلايري خياباني

طرح مرمت، حفاظت و ساماندهي مجموعه كاخهاي برزن جنوبي محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد: (مقطع كارشناسي ارشد)

12

1384

حميدرضا بخشنده فرد

امين جمشيدپور

حفاظت و مرمت دو عدد سفال موزه تخت جمشيد: (مقطع كارشناسي)

13

1385

محمد حسن طالبيان

مينا باطني

مطالعه و بررسي مواد و مصالح مرمتي به كارگرفته شده در حفظ و مرمت كاخ آپادانا محوطه ي ميراث جهاني
تخت جمشيد (مقطع كارشناسي ارشد)

14

1386

 

رسول وطن دوست

پريسا عبداللهي

فن شناسي، آسيب شناسي و ارائه طرح حفاظتي سنگ نگاره‌ي انسان بالدار (مقطع كارشناسي ارشد)

15

1388

محمدرضا نيل فروشان

رضا شيخ الاسلامي

بررسي و امكان سنجي استفاده از ملات ماسه- سيمان تهيه شده با ميكروسيليس در مرمت آثار سنگي مجموعه جهاني پارسه- پاسارگاد(مقطع كارشناسي ارشد)

16

2006

 

Editors:Marleen Klauke, Andreas Tscherch

 

Comparing measurements on historical reliefs in Persepolis/ Iran

17

2006

 

Heike Rosenberg, Christian Schon

Documentation of Building damages in Persepolis(Iran)

 

18

Read 2360 times