پایان نامه های باستان شناسی 82تا86

2001-2002

Prof. Pierfrancesco Callieri

Marco Loreti

Le Tombe Rupestri Achemenidi di Persepoli: Ricerche Archeologiche ed Interventi Conservativi

1

1382-83

مسعود آذرنوش

حميد امان اللهي

مطالعه سنگ مجموعه بناهاي تختگاه تخت جمشيد و كانهاي منطقه (بر اساس مطالعات باستان شناختي و نتايج سنگ شناختي) (مقطع كارشناسي ارشد)

2

1383

بهمن فيروزمندي

افشين يزداني

پژوهش در جنبه هاي باستان شناختي- جانورشناختي نقش برجسته هاي جانوران طبيعي در تخت جمشيد( مقطع كارشناسي ارشد)

3

1383

حميد خطيب شهيدي

كوروش محمدخاني

بررسي كاربرد روشهاي ژئوفيزيك اكتشافي در باستان شناسي( مقطع كارشناسي ارشد)

4

1384

بهمن فيروزمندي

احمد علي اسدي

بررسي توالي استقراري محوطه شهر استخر در دوره هاي تاريخي، مستند بر مدارك باستان شناختي( مقطع كارشناسي ارشد)

5

1384

مسعود آذرنوش

كيميا نصيرزاده

معرفي بنايي منسوب به كاخ دروازه در برزن جنوبي تخت جمشيد (مقطع كارشناسي ارشد)

6

1385

بهمن فيروزمندي

اميرهاشم پورمافي

بررسي و مطالعه ظروف سنگي دوره هخامنشي(مقطع كارشناسي ارشد)

7

1386

بهمن فيروزمندي

سيد اباذر شبيري

بررسي آبراهه و كانال هاي موجود در صفه تخت جمشيد(مقطع كارشناسي ارشد)

8

Read 2261 times Last modified on جمعه, 08 شهریور 1392 21:53